6/12/12

Αδειοδοτήσεις - Πιστοποιήσεις Ανελκυστήρων

Σύμφωνα με τις κοινές υπουργικές αποφάσεις (Κ.Υ.Α.Αρ.ΟΙΚ.Φ.Α./9.2/ΟΙΚ.28425 (Φ.Ε.Κ.2604/Β/22.12.2008) και Φ.Ε.Κ 424/Β/10.03.2009) με περιεχόμενα τη συμπλήρωση διατάξεων σχετικά με την εγκατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και ασφάλεια των ανελκυστήρων, ακολουθούνται τα Ευρωπαϊκά πρότυπα και πρακτικές, στοχεύοντας στη βελτίωση του επιπέδου ασφαλείας (παλαιών και νέων εγκαταστάσεων) καθιερώνοντας νέα standards και περιοδικούς ελέγχους από διαπιστευμένους φορείς.

Η Manifest, εκτός των διαδικασιών αδειοδότησης –υπαρχόντων ή νέων εγκαταστάσεων– σε στενή συνεργασία με διαπιστευμένους οργανισμούς, πιστοποιεί τη διευθέτηση των κρίσιμων βασικών σημείων όσον αφορά σε παλαιούς ανελκυστήρες.

Οι περιοδικοί έλεγχοι των ανελκυστήρων πραγματοποιούνται με τις τεχνικές προδιαγραφές την εποχή της εγκατάστασης, αλλά συμπληρωμένες με τις τεχνικές απαιτήσεις σύμφωνα με τα 18 σημεία ασφάλειας του πρότυπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80 (έχουν ήδη εκτεθεί αναλυτικά), σε συνεργασία με φορείς ελέγχου διαπιστευμένους από το Ε.ΣΥ.Δ). Αυτή είναι και η μοναδική νόμιμη διαδικασία έκδοσης πιστοποιητικού ελέγχου ασφαλούς και ομαλής λειτουργίας.

Η πιστοποίηση περιοδικού ελέγχου αποτελεί το μοναδικό αποδεικτικό ασφάλειας διασφαλίζοντας την τήρηση των σύγχρονων προδιαγραφών ασφάλειας και εκμηδενίζοντας τον κίνδυνο από δυσλειτουργίες.
Η ανάθεση στη Manifest της πιστοποίησης του ανελκυστήρα της εγκατάστασης σας, απλοποιεί στο μέγιστο βαθμό τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσετε.

Αντίστοιχα, σε νέες εγκαταστάσεις απλοποιείτε τις διαδικασίες που πρέπει να αναλάβετε για ηλεκτροδότηση, Αδειοδότηση και Πιστοποίηση.

Οι όλες διαδικασίες στηρίζονται και εξελίσσονται όχι μόνον με τη «λογική» της νομιμότητας, αλλά με απώτερο σκοπό:
  • Τη μέγιστη δυνατή διαθεσιμότητα.
  • Την ασφαλή, αξιόπιστη και ποιοτική λειτουργία.
  • Τη μείωση του κόστους συντήρησης.
  • Την εξοικονόμηση ενέργειας.
  • Τη μεγαλύτερη διάρκεια ζωής


περισσότερα: www.manifest.gr


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου