6/12/12

Προδιαγραφές Προγραμμάτων Συντήρησης Ανελκυστήρων

Σύμφωνα με τη νομοθεσία αλλά και τις προδιαγραφές – οδηγίες του κατασκευαστή επισυνάπτουμε πρόγραμμα ενδεικτικών εργασιών συντήρησης:
 • Η συντήρηση περιλαμβάνει τον έλεγχο των ηλεκτρικών και μηχανικών διατάξεων ασφαλείας, για εξακρίβωση και εκτίμηση ανασφαλούς λειτουργίας, στην οποία μπορεί να οδηγηθεί η εγκατάσταση του ανελκυστήρα εξαιτίας μιας φθοράς, βλάβης ή και απορρύθμισης των μηχανικών/ηλεκτρικών διατάξεων ασφαλείας και των λοιπών εξαρτημάτων αυτού.
 • Περιλαμβάνει ακόμη τις απαραίτητες εργασίες για την αποκατάσταση της ασφαλούς λειτουργίας με εξάλειψη των βλαβών και των απορρυθμίσεων, καθώς επίσης τον καθαρισμό και τη λίπανση όλων των εξαρτημάτων σύμφωνα με τους κανόνες της τεχνικής και τις υποδείξεις των κατασκευαστών των εξαρτημάτων και των διατάξεων ασφαλείας.


Ενδεικτικά και επιπρόσθετα των διατάξεων της ισχύουσας νομοθεσίας που ρυθμίζουν τα περί «συντήρησης ανελκυστήρων» στην κατά τα ανωτέρω τακτική συντήρηση περιλαμβάνονται και τα ακόλουθα:
 • Εξέταση των τοιχωμάτων, της οροφής και του πυθμένα του φρέατος.
 • Έλεγχος – επιθεώρηση ισοζυγισμού των ευθυντηρίων ράβδων.
 • Έλεγχος του εύκαμπτου καλωδίου και του κυτίου συνδέσεως.
 • Επιθεώρηση και καθαρισμός των διακοπτών ασφαλείας.
 • Επιθεώρηση συσκευής αρπαγής και έλεγχος της καλής λειτουργίας του αντίστοιχου διακόπτη.
 • Έλεγχος λειτουργίας διακοπτών τέρματος διαδρομής.
 • Έλεγχος των σημείων πρόσδεσης των συρματόσκοινων με τον θαλαμίσκο και το αντίβαρο καθώς και του ιδίου του συρματόσχοινου σε όλο το μήκος του για μηχανική καταπόνηση ή άλλη φθορά.
 • Έλεγχος για ολίσθηση των συρματόσχοινων επί της τροχαλίας τριβής και του ρυθμιστή ταχύτητας.
 • Λίπανση όλων των κινητών εξαρτημάτων.
 • Έλεγχος της καλής λειτουργίας του κομβίου κινδύνου.
 • Έλεγχος της καλής κατάστασης των φερμουϊτ της πέδης και των πέδιλων των ευθυντηρίων ράβδων.
 • Συμπλήρωση λαδιού στο κιβώτιο του ατέρμονα.
 • Έλεγχος και ωμομέτρηση όλων των κυκλωμάτων της ηλεκτρικής εγκατάστασης.
 • Έλεγχος καλής λειτουργίας ηλεκτρονόμου προστασίας τάσης.
 • Έλεγχος για την καλή λειτουργία και την καλή εν γένει κατάσταση της κομβιοδόχου του θαλάμου, των κομβιοδόχων ορόφου καθώς επίσης και την λειτουργία όλων των φωτεινών ενδείξεων ορόφου ή θαλάμου.
 • Έλεγχος λειτουργίας των λαμπτήρων φωτισμού θαλάμου.
 • Έλεγχος ορθής και απρόσκοπτης λειτουργίας των πορτών θαλάμου και ορόφου κυρίως σε ότι αφορά τις ταχύτητες απόκρισης και την ευαισθησία των φωτοκύτταρων για την ασφάλεια των χρηστών.
 • Έλεγχος εν γένει της ηλεκτρικής εγκατάστασης και των κατασκευαστικών στοιχείων ασφαλείας των χρηστών.
 • Έλεγχος εν γένει των ηλεκτρονικών διατάξεων και κυκλωμάτων.
 • Έλεγχος εν γένει των βαλβίδων της αντλίας και του εμβόλου – κυλίνδρου και ρύθμιση αυτών εάν χρειάζεται.
 • Έλεγχος εν γένει για διαρροές υδραυλικού λαδιού και άμεση επισκευή αυτών.
 • Έλεγχος του ελαστικού σωλήνα παροχής του υδραυλικού λαδιού.

Η χρονική διάρκεια της συντήρησης του κάθε ανελκυστήρα θα είναι τουλάχιστον σαράντα πέντε (45) λεπτά (άρθρο 5, παρ. 5, ΚΥΑ Φ9.2/29362/1957).περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου