6/12/12

Συντηρήσεις ανελκυστήρων

Ελέγχουμε και συντηρούμε προληπτικά εγκαταστάσεις ανελκυστήρων, εξασφαλίζοντας υψηλό επίπεδο ασφάλειας απροβλημάτιστη και απρόσκοπτη λειτουργία, εξοικονόμηση πόρων.

Τα προγράμματα συντήρησης εκπονούνται και υλοποιούνται σύμφωνα με την ΚΥΑ (ΦΕΚ 1797/21-12-2005) τη νέα ΚΥΑ (ΦΕΚ 2604/22-12-2008) και των προτύπων ΕΛΟΤ ΕΝ 81-1/1999 και ΕΛΟΤ 81-2/1999.

Τα ανωτέρω εναρμονίζουν όλους τους ανελκυστήρες με την Κοινοτική Οδηγία 95/16.

Η συχνότητα συντήρησης συναρτάται με τις εβδομαδιαίες εκκινήσεις, τη χωρητικότητα και το βάρος ανύψωσης.

Η συντήρηση εξακριβώνει και εκτιμά μια ενδεχόμενη ανασφαλή λειτουργία εξ’ αιτίας φθοράς, απορρύθμισης ή βλάβης.

Πραγματοποιείται με σύγχρονο μετρητικό εξοπλισμό, εκπαιδευμένο και διαπιστωμένο προσωπικό, καθώς επίσης, και με πιστοποιημένα υλικά.

Βασίζεται πάντα στις προδιαγραφές και οδηγίες του κατασκευαστή.

Ενημερώνεται αναλυτικά το βιβλιάριο συντήρησης – που είναι θεωρημένο από τις εξουσιοδοτημένες προς τούτο αρχές- και οι σημαντικές παρατηρήσεις καταχωρούνται στο Φάκελο του ανελκυστήρα.

Έτσι, υπάρχει ιστορικό του ανελκυστήρα όπου καταχωρούνται τακτικές ή έκτακτες βλάβες, αλλαγές ανταλλακτικών, επισκευές, τεχνικές παρατηρήσεις με αντίστοιχο χρονολόγιο - ημερολόγιο.

Η ενδελεχής συντήρηση προλαμβάνει φθορές, δυσλειτουργίες ή απορρυθμίσεις που εμφανίζονται με την πάροδο του χρόνου.

Αντίθετα, ελλιπής ή πλημμελής συντήρηση έχει ως φυσικό επακόλουθο τη μείωση του επιπέδου ασφάλειας, την επιτάχυνση των φθορών, τη μείωση του χρόνου ζωής και την αντίστοιχη οικονομική επιβάρυνση.

Τέλος, η κάλυψη βλαβών με άμεση επέμβαση για αποκατάσταση γίνεται 24 ώρες το 24ωρο για όλες τις ημέρες του χρόνου.

Παράλληλα, ενημερώνεται η ηλεκτρονική βάση δεδομένων (CRM|) του τομέα των Η/Μ έργων της, ώστε να υπάρχει και on-line ενημέρωση του πελάτη, μέσω του e-customer (Ηλεκτρονική Εξυπηρέτηση Πελατών).


περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου