6/12/12

Μελέτες - Εγκαταστάσεις ανελκυστήρων

Η Manifest με σημαντική σχεδιαστική και μελετητική εμπειρία εγκαθιστά συστήματα ανέλκυσης, σύμφωνα με τις εθνικές και διεθνείς διατάξεις καθώς και αυστηρή ανταπόκριση στις οδηγίες του ΕΛΟΤ σχετικά με την πιστοποίηση της εγκατάστασης.Αφετηρία και προορισμός κάθε εγκατάστασης αποτελεί η ασφάλεια.

Χάρη στην υψηλή τεχνολογική μας εξειδίκευση, στο ευρύ τεχνολογικό πεδίο εφαρμογών, στην πιστοποιημένη εμπειρία του προσωπικού, στην χρήση κατασκευών και υλικών με σήμανση CE, επιτυγχάνουμε παράλληλα την αριστοποίηση λύσεων για κάθε ανάγκη.

Εγκαθιστούμε, λοιπόν, ανελκυστήρες με υψηλή κατασκευαστική ακρίβεια, δημιουργώντας αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της επαγγελματικής εγκατάστασης, αναδεικνύοντας λύσεις εμπιστοσύνης, λειτουργικότητας και αισθητικής.

Λύσεις εγκατάστασης που εξασφαλίζουν:

 • Εξοικονόμηση κόστους.
 • Προστιθέμενη αξία.
 • Ταχύτητα εξυπηρέτησης των πληθυσμών.
 • Εξοικονόμηση ενέργειας.
 • Ελάχιστες παρεμβάσεις στον φέροντα οργανισμό.
 • Απαντήσεις και στις πλέον εξειδικευμένες ανάγκες.


Μελέτη – Σχέδια Εφαρμογής

Τη μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής καθώς και τη πιστή τήρηση τους εγγυάται ο αρμόδιος Μηχανολόγος μας.

Η μελέτη και τα σχέδια εφαρμογής βασίζονται:

 • Στη χωροταξική ανάλυση που καταδεικνύει τόσο τη θέση όσο και τον αριθμό των ανελκυστήρων.
 • Στην κυκλοφοριακή μελέτη που προσδιορίζει τους διακινούμενους πληθυσμούς και ατ μεταφερόμενα φορτία, η τεκμηρίωση της οποίας μελέτης εδράζεται στους όγκους και στις χρήσεις των ορόφων της εγκατάστασης.
 • Στον ηλεκτρομηχανολογικό σχεδιασμό των διατάξεων και των υποσυστημάτων, λαμβάνοντας υπόψη τις υπάρχουσες υποδομές αλλά και την αποτύπωση των αναγκαίων προδιαγραφών και ιδιαιτεροτήτων.
 • Στο σχεδιασμό που συμπεριλαμβάνει πρόταση θαλάμου, μηχανισμών ανέλκυσης, θυρών, κομβιοδόχου,….
 • Στη μελέτη σκοπιμότητας που ορίζει χρονοδιαγράμματα, προγραμματισμό των εργασιών και ακριβή ανάλυση του προϋπολογισμού.
 • Στη διαμόρφωση του τεχνικού φακέλου του έργου με όλα τα απαραίτητα στοιχεία, τόσο για τη λειτουργία του ανελκυστήρα, όσο και τα προβλεπόμενα από τη νομοθεσία.


Δηλαδή όλα όσα προορίζονται από το περιεχόμενο του σχεδιασμού έως την ολοκλήρωση του έργου και από τα οποία τεκμηριώνεται η ασφάλεια, η λειτουργικότητα και η αξιοπιστία.

Εγκαταστάσεις

Ο ολοκληρωμένος σχεδιασμός ενός έργου εγκατάστασης είναι σημαντική, καθοριστική και κρίσιμη προϋπόθεση καθώς βελτιστοποιεί το κόστος, τη λειτουργικότητα, την ασφάλεια, τη διάρκεια ζωής, τη μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και το κόστος συντήρησης, μιας εγκατάστασης ανελκυστήρα.

Κάθε έργο διακρίνεται από ένα σύνολο ιδιαιτεροτήτων. Κάθε νέα εγκατάσταση, είναι ένα νέο project που εμπεριέχει μια νέα πρόκληση δημιουργικότητας και ευελιξίας εφαρμογής και απαιτεί νέες προσαρμογές της προϋπάρχουσας τυποποίησης των κατασκευαστών.

Έτσι εγκαθιστούμε συστήματα ανέλκυσης με υψηλή κατασκευαστική ακρίβεια, αποτέλεσμα που απορρέει από την ολοκληρωμένη Μελέτη και τα αναλυτικά Σχέδια Εφαρμογής.

Εφαρμόζουμε, λοιπόν, αξιόπιστες λύσεις προσαρμοσμένες στις ιδιαίτερες ανάγκες και τη φυσιογνωμία της εγκατάστασης.
Λύσεις εμπιστοσύνης, λειτουργικότητας και αισθητικής.
Λύσεις εργονομικές, βασισμένες στην πλήρη αξιοποίηση των διαθέσιμων χώρων και των κυκλοφοριακών απαιτήσεων της εγκατάστασης.

Όλα υλοποιούνται βάσει προτύπου που εδράζεται τόσο στα πρότυπα των κατασκευαστών, όσο και στα πρότυπα του ΕΛΟΤ και της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.

Τέλος με τις πιστοποιημένες διαδικασίες της Ολικής Ποιότητας ελέγχονται τα υλικά και τα υποσυστήματα που επιλέγονται με γνώμονα την ασφάλεια, την ποιότητα (σήμανση CE) και την εξασφάλιση του βέλτιστου της λειτουργίας και της εργονομίας.

Με την πεποίθηση ότι ο ανθρώπινος παράγοντας (τεχνικοί) στηρίζει και διαμορφώνει αποφασιστικά την Ολική Ποιότητα κάθε έργου, η επιλογή του καθορίζεται με υψηλά επαγγελματικά και τεχνικά standards, η προετοιμασία – εκπαίδευση για την ένταξη στη Manifest αλλά και η συνεχιζόμενη εκπαίδευση, με προγράμματα εκπαίδευσης από τους κατασκευαστές, συντελούν στη διατήρηση υψηλού επιπέδου ασφαλείας και απρόσκοπτης λειτουργίας των συστημάτων του έργου.

Η ολοκλήρωση του έργου συνοδεύεται από τις απαραίτητες δοκιμές, μετρήσεις, ρυθμίσεις και προσαρμογές της λειτουργίας του.
Με την περάτωση των δοκιμών, εκκινούν οι διαδικασίες ηλεκτροδότησης, καταχώρησης και αδειοδότησης, με την υποβολή του συνόλου του Τεχνικού Φακέλου, που έχει ήδη σχηματιστεί, πάντα σύμφωνα με τα 18 σημεία του προτύπου ΕΛΟΤ 81 80, τα οποία εκτίθενται κατωτέρω:


Α/Α
Περιγραφή κατάστασης
Σημείο προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 81.80
1
Φρεάτια μερικώς κλειστό ή κλειστό με πλέγμα
6 & 7
2
Επισφαλής κλειδαριές θύρων φρέατος.
Περιγραφή: Σε ανελκυστήρες με χειροκίνητες θύρες φρέατος (όχι αυτόματες) οι κλειδαριές πρέπει να διαθέτουν μηχανική εξακρίβωση της κλειστής θέσης και ηλεκτρικές  επαφές (προμανδάλωση)
31
3
Θάλαμος χωρίς πόρτες:
Περιγραφή: Οι θάλαμοι των ανελκυστήρων πρέπει να φέρουν θύρες στις εξής περιπτώσεις:
-Ο ανελκυστήρας έχει ταχύτητα μεγαλύτερη από 0,7 m/sec.
-Όπου με την είσοδο επιβάτη στο θάλαμο δεν διακόπτονται οι εξωτερικοί χειρισμοί.
Ειδικά για ανελκυστήρες με επιφάνεια θαλάμου μικρότερη από 0,6 τ.μ. (έως 2 ατόμων) εάν δεν προβλέπεται από τους κανονισμούς η ύπαρξη θυρών, δύναται να συστήνεται η χρήση φωτοκύτταρων κατανεμημένων καθ’ ύψος της εισόδου στο θάλαμο.
40
4
Έλλειψη ή ανεπαρκής φωτισμός κινδύνου στο θάλαμο
46
5
Έλλειψη ή ακαταλληλότητα συσκευής αρπάγης και περιοριστήρα ταχύτητας
50
6
Έλλειψη ή ανεπαρκές σύστημα συναγερμού
71
7
Σύστημα ισοστάθμισης στους ορόφους
3
8
Ανεπαρκείς χώροι προστασίας στην άνω και κάτω απόληξη φρέατος
14
9
Ανεπαρκές μήκος ποδιάς προστασίας θαλάμου:
Περιγραφή: Κάθε κατώφλι θαλάμου πρέπει να είναι εφοδιασμένο με προστατευτικό ποδιών, κατάλληλων διαστάσεων και κατασκευής.
39
10
Έλλειψη ή ανεπαρκές κιγκλίδωμα στη στέγη του θαλάμου
43
11
Έλλειψη ή ανεπαρκής διακόπτης ελέγχου χαλάρωσης συρματόσχοινου στην τροχαλία τάνυσης του περιοριστήρα ταχύτητας:.
Περιγραφή: Συστήνεται, η τάνυση του συρματόσχοινου να επιτυγχάνεται με βάρος, και όχι ελατήριο, και να ελέγχεται μέσω διακόπτη, οποίος  να ενεργοποιείται σε περίπτωση χαλάρωσης του συρματόσχοινου.
51
12
Έλλειψη προστασίας  κατά της υπερ-τάχυνσης του θαλάμου στην άνοδο
52
13
Έλλειψη προστασίας έναντι πτώσης και ολίσθησης σε υδραυλικούς ανελκυστήρες.
54
14
Έλλειψη ή ανεπαρκείς προσκρουστήρες (θαλάμου και αντίβαρου)
56
15
Μη ανεξάρτητοι ηλεκτρονόμοι ισχύος και περιοριστήρας χρόνου
62&64
16
Έλλειψη επιτηρητή φάσεων
69
17
Έλλειψη ή ανεπαρκής λειτουργία επιθεώρησης και διακόπτης τάσης (στοπ) στη στέγη του θαλάμου.
70
18
Ύπαρξη αντιστάθμισης της αέργου ισχύος της ηλεκτρικής εγκατάστασης του ανελκυστήρα.
--


περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου