6/12/12

Αιολική Ενέργεια

Αιολική ενέργεια ονομάζεται η ενέργεια που παράγεται από την εκμετάλλευση του πνέοντος ανέμου. Σήμερα, πλέον, η αιολική ενέργεια αποτελεί ελκυστική λύση στην ηλεκτροπαραγωγή.

Η αιολική ενέργεια παρέχει δυναμικό για μεγάλης κλίμακας παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με τη χρήση ανεμογεννητριών χωρίς περιβαλλοντικές επιπτώσεις.

Οι ανεμογεννήτριες (οριζοντίου ή κατακόρυφου άξονα) χρησιμοποιούνται τόσο μαζί με μπαταρία σε πολύ μικρές εγκαταστάσεις όσο και αυτόνομα ή σε συμπλήρωμα μαζί με φωτοβολταϊκά στοιχεία σε μεγάλες.

Ένα σύστημα αιολικής ενέργειας μετατρέπει την κινητική ενέργεια του ανέμου σε μηχανική ή ηλεκτρική με πολλαπλές χρήσεις, ως αυτόνομα ή διασυνδεδεμένα συστήματα.

Όταν εντοπιστεί η ανεμώδης περιοχή (με αντίστοιχες μετρήσεις και μελέτες), αξιοποιείται το αιολικό δυναμικό με τοποθέτηση ανεμογεννητριών:

 • Θεμελίωση, ανύψωση – τμηματική – του πύργου.
 • Ανύψωση ατράκτου στην κορυφή του πύργου.
 • Η άτρακτος περιλαμβάνει το σύστημα μετατροπής της μηχανικής ενέργειας σε ηλεκτρική.
 • Συναρμολόγηση ρότορα ή δρομέα στη βάση του πύργου (οριζόντιος άξονας, πάνω στον οποίο είναι προσαρτημένα τα πτερύγια).
 • Ο ρότορας ανυψώνεται και συνδέεται στην άτρακτο.


Η καθημερινή λειτουργία ενός αιολικού πάρκου παρακολουθείται και ελέγχεται με τη χρήση Συστήματος εποπτικού ελέγχου και συλλογής δεδομένων (SCADA).

Το σύστημα αυτό διασυνδέει όλα τα συστατικά μέρη (δηλ. ανεμογεννήτριες, μετεωρολογικούς σταθμούς και υποσταθμούς) του αιολικού πάρκου σ’ έναν κεντρικό Η/Υ, που παρέχει τη δυνατότητα στον χειριστή να παρακολουθεί και να ελέγχει την εξέλιξη όλων των λειτουργιών.

Ολοκληρωμένες Υπηρεσίες

H Manifest με ένα φάσμα πληρότητας και ευρύτητας υπηρεσιών, υποστηρίζει, αποφασιστικά, σε όλες τις βαθμίδες έργα Αιολικής Ενέργειας.

Οι παρεχόμενες λύσεις, με χαρακτηριστικό την υψηλή τεχνογνωσία, την αξιοπιστία, την αποτελεσματικότητα και την καινοτομία, καλύπτουν με πληρότητα το σύνολο των αναγκών ενός Αιολικού έργου και συμπεριλαμβάνουν:

 • Αξιολόγηση Έργων.
 • Μελέτες και Σχεδίαση Έργων.
 • Ανάπτυξη Έργων.
 • Κατασκευή Έργων.
 • Συντήρηση Έργων.
 • Αιολογήσεις Έργων


Αναγκαίο εργαλείο υποστήριξης αποφάσεων, για όλες τις φάσεις σχεδιασμού, ανάπτυξης και υλοποίησης ενός Αιολικού Πάρκου.

Με στόχο τη μείωση των αβεβαιοτήτων, συνεισφέρει στην αξιολόγηση κάθε επιπέδου.

Ενδεικτικά αναφέρουμε:

 • Προκαταρκτική αξιολόγηση υποψηφίων προς ανάπτυξη έργων.
 • Αξιολογήσεις σκοπιμότητας για Ιδιώτες και Τράπεζες.
 • Διαμόρφωση και τεκμηρίωση επιχειρηματικών σχεδίων.
 • Αναλύσεις στοιχείων για εξαγορά έργων (διαπραγμάτευση).
 • Οικονομοτεχνικές και βιωσιμότητας μελέτες, για υποστήριξη χρηματοδοτήσεων ή επιχορηγήσεων (σύνταξη φακέλων).


Μελέτες και Σχεδίαση Έργων

Αναλαμβάνουμε το σύνολο των μελετών που απαιτούνται για την ανάπτυξη Αιολικών Πάρκων.

Μελέτες που διαρθρώνονται και εμπεριέχουν μεταξύ άλλων:

Καταγραφή ενεργειακών αποδόσεων, καθορισμό κλάσης και τύπου Ανεμογεννητριών, αριστοποίηση Χωροθετήσεων, Οικονομοτεχνικές αναλύσεις, μελέτες Σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, μελέτες Συμβατότητας με το Χωροταξικό, μελέτες Οπτικής και Ηχητικής όχλησης, αναλύσεις Ατμοσφαιρικής Τύρβης, Περιβαλλοντικών επιπτώσεων, Συνοδών έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανολόγου, σχεδιάσεις Συνοδών Έργων Πολιτικού Μηχανικού, Μελέτες Στρατηγικής και αναλύσεις Σεναρίων.

Ανάπτυξη Έργων

Η αποφασιστική συμβολή της Manifest στα Αιολικά έργα που αποτελεί και τον κυρίαρχο πυλώνα των υπηρεσιών της, είναι η υποστήριξη της ανάπτυξής τους σε όλα τα στάδια εξέλιξής τους, δηλαδή από:

 • Μηδενικό σημείο εκκίνησης .
 • Κάποιο επίπεδο ωρίμανσης.
 • Οποιοδήποτε στάδιο αδειοδότησης.
 • Κάθε σημείο εμπλοκής.


Με δυναμική βάση δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα πληροφοριών και με εξέταση κάθε παρεμβαίνουσας σημαντικής παραμέτρου, ενισχύουμε τη δυναμική πορεία των Αιολικών Πάρκων.

Κατασκευή Έργων

Η Manifest με την τεχνογνωσία σε κατασκευή Αιολικών Πάρκων τελευταίας γενιάς, αναλαμβάνει τη Διαχείριση Κατασκευών έργων.

Η Διαχείριση περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

Τη διαμόρφωση χρονοδιαγραμμάτων, την παρακολούθηση και το συντονισμό των εργολάβων, τον έλεγχο του εξοπλισμού, την τεχνική υποστήριξη κατά τη σύναψη συμβάσεων, την τήρηση περιβαλλοντικών όρων και των κανόνων ασφαλείας.

Παράλληλα αναλαμβάνουμε την επιλογή κατάλληλου τύπου Ανεμογεννητριών και τη χωροθέτησή τους, με παράλληλη τεχνική τεκμηρίωση με τη χρήση CFD υπολογισμών.

Αξιολογούμε και επιλέγουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό έργων Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, διασφαλίζουμε τις μελέτες εφαρμογής, εκδίδουμε κατασκευαστικές άδειες, προσδιορίζουμε, με βάση μετρήσεις, συστήματα γείωσης των Ανεμογεννητριών και την καταλληλότητα γηπέδων υποσταθμών, επιλύουμε τεχνικά θέματα διασύνδεσης και σύναψης Συμβάσεων Σύνδεσης και Πώλησης, αριστοποίηση σχεδίασης εσωτερικού και εξωτερικού ηλεκτρικού δικτύου, ασφάλιση των έργων κτλ.

Συντήρηση Αιολικών Έργων

Με στόχο τη μεγιστοποίηση της οικονομικής απόδοσης του έργου, επιτυγχάνουμε ελαχιστοποίηση τεχνικών - λειτουργικών προβλημάτων, με παράλληλη πρόληψη-αποτροπή στο μέγιστο βαθμό και με δημιουργία συνθηκών που εξασφαλίζουν την ασφάλεια προσωπικού και την εξάλειψη ατυχημάτων.

Συντήρηση Ανεμογεννητριών

Η μεγάλη αξία των Ανεμογεννητριών, παράλληλα με τις υψηλές οικονομικές προσδοκίες, επιβάλει την συστηματική συντήρησή τους.

Με χαρακτηριστικό των Ανεμογεννητριών, ως μηχανών, την πολυπλοκότητα στη λειτουργία τους, την μεγάλη κλίμακα μεγέθους, τον επηρεασμό τους από το πλήθος παραγόντων (καιρικές συνθήκες, ταχύτητα ανέμου δονήσεις πτερυγίων), απορρέει η αναγκαιότητα εκπόνησης λεπτομερών προγραμμάτων συντήρησης, με δομημένες διαδικασίες, πιστή υιοθέτηση και εφαρμογή τους.


περισσότερα: www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου