28/3/13

Φυλάξεις

Συχνά στην αιχμή της επικαιρότητας κυριαρχούν θέματα παραβίασης της ασφάλειας σε εγκαταστάσεις μεγάλης κλίμακας, και αντίστοιχης ευαισθησίας, που δεν επιτρέπουν περιθώρια εφησυχασμού.

Έτσι η φύση των επιχειρηματικών δραστηριοτήτων επηρεάζεται αποφασιστικά, από ανεπιθύμητα συμβάντα, απειλές και κινδύνους, που μπορούν να επιφέρουν απώλεια εσόδων, παραποίηση δεδομένων, μείωση ποιότητας επαγγελματικής ζωής, υποβάθμιση εγκαταστάσεων, απώλεια ακεραιότητας, κτλ.


Ως ανεπιθύμητο συμβάν (με ανθρωπογενές, φυσικό ή τεχνολογικό αίτιο) εκούσιο ή ακούσιο, ορίζουμε το γεγονός του οποίου το αποτέλεσμα έχει επιπτώσεις στην ασφάλεια, αποτελεί κίνδυνο και προκαλεί κρίση την οποία χαρακτηρίζουν:

Η απειλή η οποία εμπεριέχει το στοιχείο του απροσδόκητου, της έκπληξης, παρέχει μικρό περιθώριο λήψης αποφάσεων και ορίζεται ως οιαδήποτε κατάσταση ή συμβάν, το οποίο εκδηλώνεται με πρόθεση να βλάψει ένα σύνολο με πρόκληση ζημιάς, καταστροφής, αποκάλυψης στοιχείων ή δεδομένων, τροποποίησης λειτουργικών συνθηκών ή διάψευσης της υφιστάμενης εικόνας.

Ο κίνδυνος ο οποίος ορίζεται ως οποιαδήποτε απροσδόκητη ή αναμενόμενη κατάσταση απειλής, εναντίον προσώπων, δομών, υποδομών, λειτουργικών διαδικασιών και των οποίων η αντιμετώπιση και ο έλεγχος υπερβαίνει την καθημερινή λειτουργική και διοικητική δραστηριότητα.

Έτσι όσο αυξάνονται δραματικά οι κίνδυνοι ασφαλείας τόσο αναδιαμορφώνονται οι ανάγκες για σύγχρονα και ολοκληρωμένα συστήματα ασφαλείας (Total Security Management - T.S.M.), ώστε να αντιμετωπισθούν οι πολλαπλές αυτές προκλήσεις.
Όμως, παρά την εξέλιξη της τεχνολογίας (συναγερμοί, κλειστά κυκλώματα τηλεόρασης, συστήματα πρόσβασης, πυρανίχνευσης, ειδικές εφαρμογές) ο ρόλος του προσωπικού ασφαλείας παραμένει αναντικατάστατος.

Το ανθρώπινο δυναμικό ομογενοποιεί το μείγμα του T.S.M. και αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για την τήρηση του βασικού πλαισίου αρχών, πολιτικής, στρατηγικών ασφαλείας που έχουν αποφασισθεί και ενσωματωθεί σε κάθε σχεδιασμό.
Το ανθρώπινο δυναμικό σηματοδοτεί την επιτυχία του μικρότερου ως το μεγαλύτερο σχεδιασμό ασφαλείας και την αποτελεσματική διαχείριση κινδύνων οποιασδήποτε μορφής, έντασης και έκτασης.

Με βεβαιότητα μπορούμε να επισημάνουμε ότι ενώ οι ανάγκες φύλαξης, από επιχείρηση σε επιχείρηση, διαφέρουν, κοινή συνισταμένη όλων αποτελεί η ανάγκη καθιέρωσης προτύπου διαδικασιών διαχείρισης κινδύνων, η επιτυχημένη δε εφαρμογή του, συναρτάται αποφασιστικά από τον ανθρώπινο παράγοντα καθιστώνται τον ρόλο του προσωπικού φύλαξης αναπόσπαστο τμήμα της επιχειρησιακής ασφάλειας.

Το προσωπικό ασφαλείας της Manifest Security είναι στρατευμένοι σε αυτή την κρίσιμη, ευαίσθητη και εχέμυθη αποστολή της φύλαξης των εγκαταστάσεων, είτε αυτό αφορά στις στατικές φυλάξεις, είτε σε πυρήνες – ομάδες ασφάλειας, είτε σε Περιπολίες.

www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου