15/4/13

Υπηρεσίες Διαχείρισης Επικίνδυνων Αποβλήτων

Οι υπηρεσίες της Manifest συνοψίζονται ως κατωτέρω καταγράφονται:
  • Αναγνώριση
  • Συσκευασία ή ανασυσκευασία
  • Επισήμανση
  • Συλλογή
  • Μεταφορά
 Η μεταφορά γίνεται σε αδειοδοτημένη μονάδα (εντός ή εκτός Ελλάδος) τελικής και ασφαλούς διαχείρισης και διάθεσης.
Στους πελάτες μας παραδίδεται το προβλεπόμενο από την κείμενη νομοθεσία πιστοποιητικό αξιοποίησης – διάθεσης.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου