15/4/13

Τεχνογνωσία - Εγκυρότητα

“Ως στερεά απόβλητα νοούνται υλικά, ουσίες ή αντικείμενα που εμφανίζονται κυρίως σε στερεά κατάσταση, από τις οποίες ο κάτοχος τους θέλει ή υποχρεούται να απαλλαγεί: οδηγία 7/442/ΕΟΚ.
Με βάση την προέλευσή τους τα στερεά απόβλητα διακρίνονται σε:
  • Αστικά απορρίμματα
  • Βιομηχανικά στερεά απόβλητα
Η διάθεση των στερεών αποβλήτων πρέπει να γίνεται με τέτοιο τρόπο ώστε να διασφαλίζεται η προστασία του περιβάλλοντος χώρου (εδάφους, υπόγειων και επιφανειακών υδάτων,) η προστασία της δημόσιας υγείας και η αειφορία των οικοσυστημάτων.
Ως εκ τούτου απαιτούνται συστηματικοί έλεγχοι των παραπροϊόντων, των μονάδων διαχείρισης και των χώρων απόθεσης.
Ο χαρακτηρισμός των στερεών αποβλήτων επιτρέπει:
  • Τον καθορισμό της ποιοτικής και ποσοτικής σύστασης
  • Την εκτίμηση της επικινδυνότητας τους
  • Τη δυνατότητα ανακύκλωσης – ανάκτησης χρήσιμων υλικών από αυτά
  • Την επιλογή του αριστοποιημένου τρόπου διαχείρισης
Οι δραστηριότητες μας στοχεύουν στην βιώσιμη ανάπτυξη της περιβάλλουσας περιοχής, με την προστασία του φυσικού περιβάλλοντος καθώς επίσης στην εξασφάλιση οικονομοτεχνικών οφελών για την επιχείρηση και την τοπική κοινωνία.
Η Manifest αποτελεί πολύτιμο συνεργάτη και σύμμαχο των επιχειρηματικών φορέων και της τοπικής κοινωνίας στην επίλυση σύγχρονων ζητημάτων διαχείρισης απορριμμάτων.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου