9/4/13

Έλεγχος και Εποπτεία

Το σύνολο των δραστηριοτήτων καθαρισμού και υγιεινής στην νοσηλευτική μονάδα ελέγχεται και εποπτεύεται με στόχο την διακρίβωση της εύρυθμης και αποτελεσματικής λειτουργίας, της επάρκειας του εξοπλισμού και των μέσων, της αποτελεσματικότητας των υπηρεσιών, τον εντοπισμό ατελειών, την πρόληψη των προβλημάτων.

Ελέγχονται και εποπτεύονται οι τρόποι, η μεθοδολογία, οι χρόνοι, τα κρίσιμα και ευάλωτα σημεία, η αποδοτικότητα του εξοπλισμού και των μέσων, οι μέθοδοι εφαρμογής, οι ιδιαιτερότητες και οι τεχνικές απαιτήσεις.


Γιατί τα διαγράμματα ροής εργασιών, τα προληπτικά μέτρα και οι αναλύσεις κινδύνων είναι πολλές και περίπλοκες.

Γιατί οι κρίσιμοι χώροι και τα αντίστοιχα κρίσιμα όρια, που ο αριθμός και το είδος τους εξαρτάται από τις δραστηριότητες κάθε μονάδας και της ευπάθειας των φιλοξενούμενων ασθενών, είναι πολλοί.

Γιατί κάθε χώρος στην υγειονομική μονάδα έχει μια μοναδικότητα στην οποία ενσωματώνονται τόσο οι ιδιαιτερότητες διαμόρφωσης των χώρων όσο και (κυρίως) της χρήσης.

Γιατί κάθε χώρος απαιτεί ταχεία ανταπόκριση σε προκύπτοντα προβλήματα ενισχύοντας την εμπιστοσύνη των ασθενών και των επισκεπτών.

Γιατί δεν αρκεί η ανάπτυξη προτύπων και πρωτοκόλλων καθαρισμού και υγιεινής ανά μονάδα, τμήμα και χώρο.
Απαιτείται συμμόρφωση όλων με τα πρότυπα και τα πρωτόκολλα, περιοδική εκπαίδευση και κυκλική επικαιροποίηση των αποτελεσμάτων στο Εγχειρίδιο προτύπων.

Στόχος η εστίαση όλων των εμπλεκομένων στο αποτέλεσμα και όχι στη μέθοδο ( η σημασία της οποίας δεν υποτιμάται) που επιτυγχάνει το αποτέλεσμα.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου