10/4/13

Φύλακας Υποδοχής

Ο φύλακας υποδοχής πύλης ή εισόδου υποδέχεται φυσικά ή τηλεφωνικά επισκέπτες, προμηθευτές, πελάτες, στελέχη και εργαζόμενους στις εγκαταστάσεις.
Κατά την φυσική υποδοχή πραγματοποιείται έλεγχος και καταγραφή εισερχομένων και εξερχομένων πεζών, οχημάτων, εμπορευμάτων και υλικών, με ακριβή τήρηση του αντίστοιχου πρωτοκόλλου και των απαιτούμενων παραστατικών με παράλληλη δυνατότητα ηλεκτρονικής καταχώρησης.
Η τηλεφωνική υποδοχή οφείλει να πληρεί συγκεκριμένες προϋποθέσεις διαδικαστικού και λεκτικού χειρισμού, επαγγελματικής αλλά και φιλόξενης επικοινωνίας.
Η αξιολόγηση και επιλογή του φύλακα, σύμφωνα με τις ανάγκες της εγκατάστασης και το σχέδιο ασφαλείας, αποτελεί μία από τις σημαντικότερες διοικητικές υπευθυνότητες αλλά και η κρισιμότερη υπευθυνότητα ομαδικής συνεργασίας Επιχειρησιακού και Διοικητικού βραχίονα.
Το προσωπικό φύλαξης της Manifest Security υπερκαλύπτει τις απαιτήσεις καταλληλότητας, όπως αυτές ορίζονται στον Νόμο 2518/21.8.1997 (και έχουν τροποποιηθεί ή συμπληρωθεί μέχρι σήμερα), το Νόμο 3707/2008, την Κ.Υ.Α. 4892/1/76-γ {ΦΕΚ Β, 664/17-5-2010} το Νόμο 3707/2008, καθώς επίσης τις αποφάσεις του Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. και την Ευρωπαϊκή Οδηγία 957/2007.
Επιπλέον εκπληρώνει απαιτήσεις υγείας, παιδείας, εκπαίδευσης φυσικής και διανοητικής επάρκειας, συναισθηματικής ισορροπίας, και προσαρμοστικότητας. Είναι συνεργάσιμος, απροσωπολήπτης, διακριτικός, χειρίζεται το στρες αλλά και την καιροφυλακτούσα ρουτίνα.
Εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες, είναι σε θέση να διαχειρισθεί, αξιόπιστα, εγκατεστημένα συστήματα ασφαλείας (CCTV, Συναγερμούς, Access Control, Περιμετρικής προστασίας, Πυρανίχνευσης) από το Control Room.
Στην Manifest Security όλα προσδιορίζονται με σαφήνεια στις υφιστάμενες Οδηγίες Ασφαλείας, με ενσωμάτωση της διεθνούς επιστημονικής πρακτικής (Best Industry Guarding Practices).
Η εκπαίδευση προσδίδει τις απαιτούμενες δεξιότητες, διαμορφώνοντας γενική παιδεία ασφάλειας, ειδικές γνώσεις και ικανότητες (Security Knowledge Skills and Abilities – S.K.S.A.) και υλοποιείται σε πιστοποιημένο εκπαιδευτικό κέντρο.
Αποφασιστικούς ελέγχους διενεργεί και ο επόπτης του τομέα φύλαξης με σκοπό την πιστοποίηση της αρτιότητας εκτέλεσης των καθηκόντων.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου