15/4/13

Προσωρινή Αποθήκευση

Προσωρινή αποθήκευση είναι η τοποθέτηση των κατάλληλα συσκευασμένων απορριμμάτων σε ειδικό χώρο, για εύλογο χρονικό διάστημα (για 48 ώρες το χειμώνα και για 24 το καλοκαίρι), μέχρι να γίνει η αποκομιδή.
Ο χώρος προσωρινής αποθήκευσης πρέπει:
  • Να βρίσκεται σε σημείο τέτοιο που να επιτρέπεται η ευχερής διακίνηση των οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς
  • Να διαθέτει επαρκή αερισμό και καλό φωτισμό
  • Να καθίσταται εύκολος ο καθαρισμός και η απολύμανσή του
  • Να μην είναι κοντά σε χώρους αποθήκευσης ή προετοιμασίας τροφίμων
  • Να μην επιτρέπει την έκθεση στο κοινό και το μη εξουσιοδοτημένο προσωπικό
  • Να είναι απρόσιτος σε ζώα, ερπετά και πουλιά
  • Να διαθέτει μέτρα πυρασφάλειας, παροχή νερού, συστήματα καθαρισμού, σύνδεση με την αποχέτευση της μονάδας, προστατευτικό εξοπλισμό και σάκους αποβλήτων
Τα ΕΙΑ για προσωρινή αποθήκευση συνοδεύονται με έντυπο ροής ΕΙΑ.
Τα αμιγώς μολυσματικού χαρακτήρα (ΕΙΑ – ΜΧ) φυλάσσονται αποκλειστικά σε ψυκτικό θάλαμο σε θερμοκρασίας ?5ο C για διάστημα όχι μεγαλύτερο των 5 ημερών.
Η φόρτωση τους συνοδεύεται με πρωτόκολλα ζύγισης – παράδοσης – παραλαβής.
Ο χώρος αποθήκευσης φέρει σήμανση «Επικίνδυνα Ιατρικά Απόβλητα» και το διεθνές σύμβολο του μολυσματικού και επικίνδυνου.
Κάθε εκκένωση συνοδεύεται από σχολαστικό καθαρισμό και απολύμανση.

                                                                                                               Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου