9/4/13

Ολική Ποιότητα

Οι σύγχρονες απαιτήσεις στην καθαριότητα και υγιεινή συνδέονται με τις αντίστοιχα απαιτούμενες αλλαγές στην οργάνωση, στη μεθοδολογία και στο περιεχόμενο της εργασίας, όπως και στο γνωστικό επίπεδο των εργαζομένων.

Οι νέες προκλήσεις και τα νέα στοιχεία αφορούν στην διαμόρφωση ενός νέου υποδείγματος καθαρισμού και υγιεινής, μέσα από μια νέα στόχευση που δεν είναι άλλη από την επίτευξη συνεχούς βελτίωσης της ποιότητας.
Γιατί οι υπηρεσίες καθαριότητας και υγιεινής αποτελούν ζωτικό και κρίσιμο σημείο στην ανάπτυξη και διαχείριση του συστήματος ποιότητας στην νοσηλευτική μονάδα.


Η κατεύθυνση και το περιεχόμενο προσδιορίζεται μέσα από την στενή συνεργασία με το Γραφείο Επιμελείας (Housekeeping)και την Επιτροπή Νοσοκομειακών Λοιμώξεων (Ε.Ν.Λ.) της Μονάδας.

Με το σύστημα διασφάλισης Ολικής Ποιότητας της Manifest για τις υγειονομικές μονάδες, προβλέπεται η ενεργοποίηση και συμμετοχή των οργανωτικών και τεχνολογικών καινοτομιών, η υλοποίηση της δέσμης των διαδικασιών, κανονισμών και προδιαγραφών (Policy and Procedure Manual), η ενσωμάτωση όλων των φάσεων του έργου, ξεκινώντας από τον καθορισμό αρμοδιοτήτων και καταλήγοντας στις λεπτομέρειες εκτέλεσης εργασιών, στις οδηγίες για την χρήση εξοπλισμού, μέσων, υλικών αλλά και μεθόδους προστασίας και ασφάλειας των εργαζομένων, τους κανονισμούς εργασιακού χρόνου, τους χώρους φιλοξενίας και εξυπηρέτησης των εργαζομένων, την συμμόρφωση με τους ισχύοντες κανονισμούς που διέπουν την λειτουργία της Μονάδας, αλλά και την ευθυγράμμιση με τις επιταγές και τους κανόνες τόσο της εθνικής νομοθεσίας, όσο και των Ευρωπαϊκών Οδηγιών.

Η σύγχρονη και αριστοποιημένη αυτή εσωτερική οργάνωση οδηγεί:
  • Σε μειωμένο λειτουργικό κόστος καθαρισμού και υγιεινής
  • Στην έγκαιρη ανίχνευση προβλημάτων με συνέπεια την αποτελεσματική επίλυση τους, πολλές φορές ακόμη και πριν αυτά γίνουν αντιληπτά
  • Στην αποδοτική αξιοποίηση των διαθετέμενων πόρων
  • Στις καλύτερες συνθήκες εργασίας για το προσωπικό της Μονάδας που οδηγεί στην αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων του.
  • Στην νομοθετική και κανονιστική οχύρωση του Νοσηλευτικού ιδρύματος και ενίσχυση της αξιοπιστίας του.
  • Συμπερασματικά, το σύστημα Ολικής Ποιότητας της Manifest ενισχύει την φιλοσοφία, την κουλτούρα, την απαραίτητη δέσμευση κάθε μέλους της ομάδας έργου, στην εκπλήρωση όλων των παραμέτρων και παραγόντων που σχετίζονται με την ποιότητα.

Το σύστημα Ολικής Ποιότητας καταγράφει και τεκμηριώνει την ποιότητα.

Περισσότερα : www.manifest.gr

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου